PMO

Tel Aviv · Full-time · Intermediate

About The Position


  • קביעת מתודולוגיה לניהול הפרויקטים, ליווי מנהל הפרויקט, ביצוע בקרה בכל שלבי מחזור החיים של הפרויקט.
  • אחריות לספק למנהל הפרויקט ליווי במגוון נושאים כגון לוחות זמנים, סיכונים, תקציב ומשאבים. תקשורת ודוחות במסגרת הפרויקט.
  • יישום פתרונות וכלים בתחום תכנון ובקרת הפרויקטים, התאמה והטמעה של כלים לניהול פרויקטים ובקרתם.
  • הבאת תמונת מצב אינטגרטיבית וניתוח של מגון אספקטים בפרויקט כתמיכה בתהליכי קבלת החלטות.
  • ביצוע מעקב ובקרה אחר מגמות במהלך הפרויקט ומציף נקודות העשויות לחרוג מתוכנית הפרויקט.
  • בניית תוכניות עבודה ובחינת תכנון מול ביצוע.
  • ליווי מנהלי הפרויקט .

Requirements


  • תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול
  • PMO בארגון גדול כשנתיים


Apply for this position